XPaddington's Pancakes

Paddington tries to make the Brown family Mrs. Bird's special pancakes

Paddington's Pancakes
New
XMeet Pigeonton!

Meet the Brown family's new friend, Pidgeonton!

Meet Pigeonton!
New

The Adventures of Paddington