XPaddington's Pancakes

Paddington tries to make the Brown family Mrs. Bird's special pancakes

Paddington's Pancakes
XMeet Pigeonton!

Meet the Brown family's new friend, Pidgeonton!

Meet Pigeonton!

The Adventures of Paddington